Slide Title 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas pulvinar nibh purus, eget convallis erat efficitur eget.

Read More

Slide Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas pulvinar nibh purus, eget convallis erat efficitur eget.

Read More

biuro@aspira.org.pl
+48 537-593-399

Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja nosząca nazwę AsPiRa, zwana w dalszej części niniejszego Statutu Fundacją, została ustanowiona przez Joannę Marię Kopicę, Piotra Tomasza Felińskiego, Radosława Sławomira Turskiego aktem notarialnym sporządzonym w dniu dwudziestego drugiego października dwa tysiące dwunastego roku (22-10-2012 r.) w Kancelarii Notarialnej w Lublińcu przy ulicy Mickiewicza 34B za nr rep. 4934/2012 i działa na podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami)  oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

 

§2

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Środowiska.

 

§3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

§4

 1. Siedzibą Fundacji jest Częstochowa.
 2. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i otwierać biura terenowe palcówki, filie poza siedzibą fundacji, w innych miastach na terenie kraju oraz poza jego granicami.

 

§5

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za granicą.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§6

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 2. Fundacja może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział II
Majątek i wpływy fundacji

§7

 1. Majątek Fundacji składa się z Funduszu Założycielskiego w kwocie 1.500,00 PLN (jednego tysiąca pięciuset złotych), określonego w akcie notarialnym, o którym mowa w § 1 oraz z innego mienia nabytego przez Fundację w toku jej działania.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą
 3. Fundacja czerpie środki finansowe z:
 • darowizn, spadków i zapisów,
 • kredytów krajowych i zagranicznych,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku Fundacji,
 • odsetek od funduszy zdeponowanych w bankach,
 • dotacji i subwencji oraz grantów,
 • odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • działalności gospodarczej,
 • innych źródeł.
 1. Wpływy pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystywane do realizacji wszystkich celów Fundacji, o ile Darczyńcy lub Spadkodawcy nie postanowią inaczej.
 2. Darczyńcy i Spadkodawcy mogą określać cel, na który przeznaczają swoje dary oraz przedmioty wchodzące w skład spadku o ile mieści się on w zakresie działania Fundacji
 3. Zarząd Fundacji prowadzi rejestr funduszy celowych oraz dokumentację sposobu ich wydatkowania. Dokumentacja ta jest do wglądu Darczyńców.

 

Rozdział III
Zasady, formy i zakres działania Fundacji

§8

Cele Fundacji:

 1. promocja i rozwój świadomości ekologicznej, zrównoważonego rozwoju, ochrony i kształtowania środowiska, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE) oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt,
 2. edukacja ekologiczna, edukacja w zakresie rozwoju zrównoważonego, ochrony i kształtowania środowiska, odnawialnych źródeł energii (OZE), efektywności energetycznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony zwierząt oraz działania wspierające tę edukację,
 3. stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych, inicjatyw sprzyjających rozwojowi zrównoważonemu i pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych (OZE), ochronie dziedzictwa przyrodniczego, ochronie zwierząt, efektywności energetycznej oraz tworzenie warunków dla zwiększania ich skuteczności,
 1. tworzenie warunków organizacyjnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony i inżynierii środowiska, energetyki, zrównoważonego rozwoju, ekologii, produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE), efektywności energetycznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt,
 2. wspieranie społecznych ruchów ekologicznych, ruchów służących zrównoważonemu rozwojowi, ochronie i kształtowaniu środowiska, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), efektywności energetycznej, ochronie dziedzictwa przyrodniczego i ochronie zwierząt,
 1. rozwój form swobodnego przepływu, między Polską i innymi krajami, idei, myśli naukowo-technicznej i innych wartości związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska, energetyką, ekologią, zrównoważonym rozwojem, pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych (OZE), efektywnością energetyczną oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego i ochroną zwierząt,
 2. propagowanie idei ochrony środowiska, ekologii, zrównoważonego rozwoju, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE), efektywności energetycznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt oraz uwzględniania ich praw w rozwoju kraju, województw, powiatów, gmin i społeczności lokalnych,
 3. wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego, zrównoważony rozwój, stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), wzrost efektywności energetycznej obiektów oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego i ochronę zwierząt,
 1. oddziaływanie na świadomość społeczeństw co do stanu środowiska naturalnego, ekologii, zrównoważonego rozwoju, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE), efektywności energetycznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt,

10.  działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i kształtowania środowiska, zrównoważonego rozwoju, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE) oraz efektywności energetycznej,

11.  inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy sprzyjającej rozwojowi zrównoważonemu, ekologii, ochronie i kształtowaniu środowiska, ochronie dziedzictwa przyrodniczego i ochronie zwierząt, pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych (OZE) oraz efektywności energetycznej,

12.  popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt, zwiększeniu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE), efektywności energetycznej,

 1. tworzenie możliwości rozwoju oraz wspieranie tradycyjnego, rodzinnego, lokalnego i ekologicznego rolnictwa oraz eko- i agroturystyki oraz działalność edukacyjna w zakresie tradycyjnego, rodzinnego, lokalnego i ekologicznego rolnictwa oraz eko- i agroturystyki,

14.  działania wspierające rozwój proekologicznej przedsiębiorczości,

 1. działania na rzecz rozwoju zrównoważonego, ekologii, ochrony i kształtowania środowiska, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt krajów słabiej rozwiniętych oraz na rzecz zwiększenia pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE), poprawy efektywności energetycznej w tych krajach,
 2. prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności zmierzającej do ograniczenia aktualnego zużycia i racjonalnego wykorzystania energii, oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE),

17.  działania wspierające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie pozarządowe organizacje proekologiczne,

 1. działania wynikające z prewencji pożarowej (profilaktyki przeciwpożarowej),  działania związane z prewencją pożarową (profilaktyką przeciwpożarową), działania na rzecz prewencji pożarowej (profilaktyki przeciwpożarowej), do których należą m.in.:

promocja i rozwój prewencji pożarowej,

edukacja przeciwpożarowa,

tworzenie warunków organizacyjnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie prewencji pożarowej,

oddziaływanie na świadomość społeczeństw co do zagrożenia pożarowego,

wdrażanie środków i metod postępowania:

 • zapobiegających powstawaniu pożarów,
 • ułatwiających ewakuację ludności i zwierząt z obszarów ogarniętych pożarem,
 • ograniczających rozwój i rozprzestrzenianie się pożarów,
 • ułatwiających akcje gaśnicze i eliminację pożaru.
 1. promocja i organizacja wolontariatu,
 2. przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji,

21.  rozwijanie dialogu społecznego i włączenie partnerów społecznych do działań związanych z celami statutowymi,

 1. udział w projektach i programach UE zgodnych z celami statutu,
 2. wspieranie zarówno lokalnych i krajowych grup, jak i międzynarodowych organizacji, których cele i działania zgodne są z celami statutowymi Fundacji,
 3. pomoc instytucjom społecznym w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków Unii Europejskiej na cele związane ze statutem Fundacji,
 4. tworzenie, rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu regionu śląskiego oraz woj. śląskiego,
 5. Inicjowanie i budowanie trwałego partnerstwa Fundacji, wyższych uczelni, organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, jak również przedstawicieli biznesu i przemysłu,
 6. Promowanie partycypacji społecznej w działalności demokratycznych instytucji państwowych oraz aktywizowanie wszystkich grup społecznych, szczególnie tych zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia społecznego,
 7. Działalność edukacyjno-naukowa prowadząca do budowania świadomego ekologicznie społeczeństwa obywatelskiego,
 8. Promowanie gospodarki przyjaznej dla środowiska i społecznie odpowiedzialnej.

 

§9

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. identyfikacji przyczyn i sektorów gospodarki o nadmiernej energochłonności,
 2. opracowywanie i wdrażanie potencjalnych możliwości i metod oszczędzania energii,
 3. opracowywanie i wdrażanie metod obniżania kosztów wytwarzania energii,
 4. opracowywanie i wdrażanie sposobów ograniczenia negatywnych skutków społecznych i wpływu użytkowania energii na stan środowiska naturalnego,
 5. opracowywanie i wdrażanie metod oceny techniczno ekonomicznej mechanizmów prowadzenia przedsięwzięć gospodarczych i społecznych sprzyjających poszanowaniu energii,
 6. opracowywanie i wdrażanie możliwości kreowania i zastosowania mechanizmów finansowych, prawnych, politycznych oraz społecznych sprzyjających realizacji celów Fundacji,
 7. współpracę z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, organizacjami i instytucjami społecznymi, szkołami i uczelniami publicznymi i prywatnymi, ośrodkami akademickimi, jednostkami badawczo- rozwojowymi, osobami fizycznymi i innymi podmiotami, w działaniach zmierzających do realizacji celów statutowych.
 8. świadczenie pomocy w pozyskiwaniu kredytów przeznaczonych na rozwój produkcji nowoczesnych materiałów i urządzeń oraz zakup technologii i usług związanych z celami statutowymi, a także na inne inwestycje podejmowane i realizowane przez wszelkie podmioty zainteresowane realizacją zadań wpisujących się w cele statutowe Fundacji,
 9. współpracę z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi o podobnych celach działania,

10.  pozyskiwanie zagranicznych środków finansowych na realizację celów Fundacji, a w szczególności na szkolenie specjalistów, „know how” oraz wspólne inwestycje związane z realizacją celów statutowych Fundacji,

11.  organizację systemu doradztwa techniczno finansowego dla odbiorców energii,

12.  identyfikacja przyczyn zagrożenia pożarowego,

13.  opracowywanie i wdrażanie metod, sposobów i potencjalnych możliwości ochrony pożarowej,

14.  prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie rozwiązań społecznych, prawnych i technicznych ukierunkowanych na ograniczenie zużycia i racjonalne użytkowanie energii oraz upowszechnianie świadomości o roli oszczędzania energii dla gospodarki i ochrony środowiska,

15.  prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie rozwiązań społecznych, prawnych i technicznych związanych z prewencją pożarową (profilaktyką przeciwpożarową),

16.  propagowanie aktywnych form działalności proekologicznej, działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony i kształtowania środowiska, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE), poprawy efektywności energetycznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt,

17.  realizację i wspieranie kontaktów pomiędzy społecznościami i organizacjami mającymi siedzibę na terytorium państw Unii Europejskiej oraz w innych krajach w celu nawiązania współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii, ochrony i kształtowania środowiska, odnawialnych źródeł energii (OZE), efektywności energetycznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, prewencji pożarowej (profilaktyki przeciwpożarowej),

18.  inicjowanie i organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów, odczytów, wykładów, prelekcji, spotkań, obozów edukacyjnych, warsztatów, szkoleń, wystaw, ekspozycji, targów oraz działalności wydawniczej, medialnej, poligraficznej, reklamowej i promocyjnej służących wspieraniu działalności statutowej i lokalnej, krajowej i międzynarodowej wymianie doświadczeń i myśli naukowo-technicznej dotyczących celów statutowych Fundacji, a także wszelkich innych form bezpośredniego i pośredniego przekazu informacji (w tym przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim) służących wspieraniu działalności statutowej oraz lokalnej, krajowej i międzynarodowej wymianie doświadczeń i myśli naukowo-technicznej dotyczących celów statutowych Fundacji,

19.  organizowanie konsultacji społecznych dotyczących zagadnień mieszczących się w obrębie celów statutowych Fundacji,

20.  Działania edukacyjne w zakresie celów statutowych Fundacji, w tym m.in.: 

 1. opracowywanie programów kształcenia i materiałów edukacyjnych dla uczniów wszystkich typów szkół oraz studentów nt. odnawialnych źródeł energii (OZE) i jej racjonalnego wykorzystania, zrównoważonego rozwoju, ekologii, ochrony i kształtowania środowiska, efektywności energetycznej,  ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt, inżynierii środowiska i energetyki, prewencji pożarowej (profilaktyki przeciwpożarowej),
 2. tworzenie i prowadzenie specjalistycznych kursów dedykowanych nauczycielom wszystkich typów szkół oraz kadrze akademickiej, pracownikom sektora publicznego oraz prywatnego, a także wszystkim instytucjom i organizacjom publicznym i prywatnym oraz organizacjom gospodarczym i osobom fizycznym, a także pozostałym podmiotom w zakresie celów statutowych Fundacji. Także przeszkolenie ich w celu rozpowszechniania wiedzy nt. odnawialnych źródeł energii (OZE) i jej racjonalnego wykorzystania, zrównoważonego rozwoju, ekologii, ochrony i kształtowania środowiska, efektywności energetycznej,  ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt, inżynierii środowiska i energetyki, prewencji pożarowej (profilaktyki przeciwpożarowej),
 3. pomoc przy tworzeniu ścieżek dydaktycznych związanych z „zieloną energią” oraz budowaniu pracowni energii odnawialnych i systemów energooszczędnych;
 4. współpraca i promowanie szkół oraz jednostek naukowych kształcących w obszarze energetyki, inżynierii, ochrony i kształtowania środowiska.

21.  wykorzystywanie dla propagowania celów statutowych Fundacji środków masowego przekazu, organizacja nowych form popularyzacji tych idei,

22.  organizowanie festiwali i imprez artystycznych, sportowych i innych, służących realizacji celów statutowych Fundacji,

23.  promocję w kraju i poza jego granicami, polskiej myśli ekologicznej oraz wyników prac badawczych i rozwiązań technicznych w dziedzinach wpisujących się w cele statutowe Fundacji,

24.  zbieranie informacji i wymianę doświadczeń dotyczących zrównoważonego rozwoju, ekologii, ochrony i kształtowania środowiska, odnawialnych źródeł energii (OZE), efektywności energetycznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt, prewencji pożarowej (profilaktyki przeciwpożarowej),

25.  opracowywanie niezależnych studiów, ekspertyz, analiz, strategii, raportów, dokumentacji, ocen, programów, projektów, prognoz, opinii i wniosków, itp., dotyczących zagadnień mieszczących się w obrębie celów statutowych Fundacji,

26.  kontrola i badania, atestacja i certyfikacja przedsiębiorstw, działań i produktów przyczyniających się do realizacji idei zrównoważonego rozwoju, ekologii, ochrony i kształtowania środowiska, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE), poprawy efektywności energetycznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt, prewencji pożarowej (profilaktyki przeciwpożarowej),

27.  legalizacja produktów i wyrobów związanych z prewencją pożarową (profilaktyką przeciwpożarową),

28.  prowadzenie badań oraz monitoring przyrodniczy,

29.  promowanie technik i rozwiązań proekologicznych oraz przyczyniających się do realizacji idei zrównoważonego rozwoju, ochrony i kształtowania środowiska, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE), poprawy efektywności energetycznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt, prewencji pożarowej (profilaktyki przeciwpożarowej),

30.  kontakty z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o podobnym profilu,

31.  samoorganizację społeczną oraz organizowanie społecznej dyskusji przy zastosowaniu różnych środków przekazu i technik multimedialnych, a także prawnych form demokracji bezpośredniej,

32.  współdziałanie z różnymi jednostkami merytorycznymi, organizacyjnymi, gospodarczymi, instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego, spółdzielczością, stowarzyszeniami, osobami prawnymi i fizycznymi, specjalistycznymi ośrodkami konsultacji obywatelskiej,

33.  wspomaganie merytoryczne działalności społecznej wpisującej się w cele statutowe Fundacji,

34.  wspomaganie merytoryczne proekologicznych działań gospodarczych,

35.  gromadzenie i przetwarzanie informacji nt. przedsiębiorstw, organizacji i innych podmiotów których działania wpisują się w cele statutowe Fundacji,

36.  udostępnianie informacji nt. przedsiębiorstw, organizacji i innych podmiotów których działania wpisują się w cele statutowe Fundacji,

37.  tworzenie banków informacji,

38.  pozyskiwanie wolontariuszy dla realizacji celów statutowych Fundacji i promocja wolontariatu,

39.  pozyskiwanie dla realizacji celów statutowych Fundacji środowisk zawodowych oraz młodzieży, a także środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i środowisk lokalnych,

40.  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez pozyskiwanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dla realizacji idei zrównoważonego rozwoju, ekologii, ochrony i kształtowania środowiska, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt, prewencji pożarowej (profilaktyki przeciwpożarowej),

41.  aktywizacja środowisk polonijnych oraz mniejszości narodowych w dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska, zrównoważonego rozwoju, ekologii, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, prewencji pożarowej (profilaktyki przeciwpożarowej),

42.  prowadzenie działalności mającej na celu objęcie ochroną prawną obiektów cennych przyrodniczo,

43.  planowanie i realizacja projektów renaturalizacyjnych oraz rewitalizacyjnych,

44.  wykonywanie zabiegów i rozwiązań chroniących oraz zwiększających różnorodność biologiczną,

45.  promocja ekologicznych metod ograniczania powodzi i zwiększania naturalnej retencji,

46.  lobbing wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli w zakresie realizacji celów statutowych

47.  składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających wpływ na środowisko, zrównoważony rozwój, odnawialne źródła energii (OZE), dziedzictwo przyrodnicze i ochronę zwierząt, efektywność energetyczną oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego, ochrony zwierząt, zrównoważonego rozwoju, ekologii, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, poprawy efektywności energetycznej, prewencji pożarowej (profilaktyki przeciwpożarowej),

48.  prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych,

49.  ekologiczne zagospodarowywanie terenów zielonych,

50.  pozyskiwanie sponsorów oraz zbiórek pieniężnych i rzeczowych dla realizacji celów Fundacji,

51.  inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu zainteresowań Fundacji,

52.  opracowywanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań wzorowanych na naturalnych systemach przyrodniczych oraz opartych na najnowszych badaniach naukowych,

53.  promowanie i szerzenie wiedzy na temat technologii pozwalających na ograniczenie zużycia zasobów naturalnych,

54.  udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne; składanie wniosków, zastrzeżeń, zażaleń i odwołań od decyzji administracyjnych i postanowień administracyjnych,

55.  doradztwo i konsulting w zakresie mieszczącym się w celach statutowych Fundacji, w tym m.in.:

 • finansowania inwestycji energetycznych związanych z energetyką odnawialną ze źródeł zewnętrznych,
 • organizacji przetargów na dostawy energii elektrycznej,
 • minimalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej i cieplnej w budynkach,
 • projektów instalacji odnawialnych źródeł energii,
 • regionalnego rynku energetycznego, w tym energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych,
 • edukacji eko-energetycznej dla dzieci, młodzieży i nauczycieli,

56.  prowadzenie audytów energetycznych i certyfikacja energetyczna obiektów,

57.  organizacja przetargów na zakup energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych,

58.  pomoc w opracowywaniu projektów założeń do Planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla jednostek organów władzy i administracji państwowej i samorządowej, organizacji i instytucji społecznych, szkół i uczelni publicznych, publicznych ośrodków akademickich, publicznych/państwowych jednostek badawczo- rozwojowych, a także dla  innych podmiotów publicznych/państwowych,

59.  pomoc w opracowywaniu projektów założeń do Planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla organizacji i instytucji prywatnych, szkół i uczelni prywatnych, prywatnych ośrodków akademickich, prywatnych jednostek badawczo- rozwojowych, podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, a także dla  innych podmiotów prywatnych i gospodarczych,

60.  wsparcie w przygotowaniu wniosków inwestycyjnych dla jednostek organów władzy i administracji państwowej i samorządowej, organizacji i instytucji społecznych, szkół i uczelni publicznych, publicznych ośrodków akademickich, publicznych/państwowych jednostek badawczo- rozwojowych, a także dla  innych podmiotów publicznych/państwowych w zakresie oszczędzania energii, wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (OZE), zwiększenia efektywności energetycznej i zarządzania energią, zrównoważonego rozwoju, ekologii, ochrony i kształtowania środowiska, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt, inżynierii środowiska i energetyki, prewencji pożarowej (profilaktyki przeciwpożarowej),

61.  wsparcie w przygotowaniu wniosków inwestycyjnych dla organizacji i instytucji prywatnych, szkół i uczelni prywatnych, prywatnych ośrodków akademickich, prywatnych jednostek badawczo- rozwojowych, podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, a także dla  innych podmiotów prywatnych i gospodarczych w zakresie oszczędzania energii, wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (OZE), zwiększenia efektywności energetycznej i zarządzania energią, zrównoważonego rozwoju, ekologii, ochrony i kształtowania środowiska, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt, inżynierii środowiska i energetyki, prewencji pożarowej (profilaktyki przeciwpożarowej),

62.  przygotowanie założeń do pełnienia roli instytucji pożyczkowo-poręczeniowej dla inwestorów prywatnych na zadania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych zgodnie za obowiązującymi przepisami.

 

§10

 1. Fundacja prowadzi działalność statutową jako działalność nieodpłatną oraz jako działalność gospodarczą.
 1. Statutowa działalność nieodpłatna obejmuje działania wymienione w §9 w pkt. 1, pkt. 4, pkt 7, pkt 9, pkt 10, pkt 16, pkt 17, pkt 19, pkt 20d., pkt 21, pkt 22, pkt 23, pkt 24, pkt 28, pkt 29, pkt 30, pkt 31, pkt 32, pkt 33, pkt 35, pkt. 37, pkt 38, pkt 39, pkt 40, pkt 41, pkt 42, pkt 43, pkt 45, pkt 46, pkt 47, pkt. 48, pkt 50, pkt 51, pkt 53, pkt 54, pkt 57, pkt 58, pkt. 59,
 2. Statutowa działalność gospodarcza prowadzona jest w rozmiarach służących realizacji jej celów, a w szczególności obejmuje działania wymienione w §9 w pkt. 2, pkt. 3, pkt. 5, pkt. 6, pkt. 8, pkt. 11, pkt. 12, pkt. 13, pkt. 14, pkt. 15, pkt. 18, pkt. 20a, pkt. 20b, pkt. 20c, pkt. 25, pkt. 26, pkt. 27, pkt 34, pkt 36, pkt. 44, pkt. 49, pkt. 52, pkt. 55, pkt. 56, pkt. 60, pkt. 61, pkt. 62,
 1. Przedmiotem działalności Fundacji według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

PKD 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

PKD 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna

PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

PKD 18.11.Z Drukowanie gazet

PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

PKD 58.11.Z Wydawanie książek

PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

PKD 58.13.Z Wydawanie gazet

PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych

PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury

PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie

PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 85.59.A Nauka języków obcych

PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 1. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie do realizacji celów statutowych lub zadań należących do sfery zadań publicznych.
 2. Działalność w formie nieodpłatnej i działalności gospodarczej podlega rachunkowemu wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem wynikającym z przepisów o rachunkowości.

 

§11

 

W działalności Fundacji zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie majątkiem Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 1. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 2. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 3. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

 

Rozdział IV
Skład, organizacja, sposób powoływania, obowiązki i uprawnienia organów Fundacji i ich członków.

§12

Organami Fundacji są:

 • Zarząd Fundacji
 • Rada Fundacji
 • Zgromadzenie Fundatorów

 

§13

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób w tym Prezesa.

2. Fundatorzy mogą być powoływani do Zarządu Fundacji

3. Członków Zarządu Fundacji powołuje się na czas nieoznaczony

4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek:

a)      odwołania,

b)      pisemnej rezygnacji zgłoszonej Radzie Fundacji,

c)      pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

d)     śmierci.

5. Zarząd Fundacji zbiera się w miarę potrzeb.

6. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek jednego z pozostałych członków zarządu. W razie nieobecności Prezesa Zarządu posiedzenie prowadzi Wiceprezes Zarządu.

7. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu i osoby przez Zarząd upoważnionej.

8. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. W przypadku braku takiej większości rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

9. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za realizację przyjętych programów, rocznych planów wykonawczych Fundacji oraz całokształt spraw organizacyjnych i finansowych.

10. Zarząd Fundacji każdego roku do dnia 31 marca przedkłada Radzie Fundacji sprawozdanie z działalności za ubiegły rok.

 

§14

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:

a)      kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b)      reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

c)      zarządzanie majątkiem Fundacji,

d)     realizacja celów statutowych Fundacji,

e)      zatrudnianie pracowników oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

f)       podjęcie uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji, wyznaczenia Likwidatora oraz wyboru Fundacji prowadzącej pokrewną działalność statutową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, celem przekazania jej majątku pozostałego po likwidacji Fundacji,

g)      podjęcie uchwały w przedmiocie członkostwa Fundacji w krajowych i zagranicznych organizacjach o zbliżonych celach działania, powoływania innych fundacji oraz uzyskania statusu członka wspierającego w stowarzyszeniach.

h)      Podjęcie uchwały we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów.

2. Członkowie Zarządu Fundacji wykonują swoje funkcje społecznie. Ewentualne odszkodowania z tytułu utraconych, w związku z pełnieniem funkcji członków zarządu, zarobków określi Rada Fundacji, stosowany dokument w tym zakresie podpisuje z członkami Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji. Rada Fundacji może określić osoby- członków Zarządu Fundacji, z którymi zostanie zawarta umowa o pracę.

 

§15

 1. Rada Fundacji podejmuje swoje decyzję w formie uchwał.
 2. Rada Fundacji składa się z 1 do 5 osób.
 3. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.
 4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który zwołuje Radę Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek innych organów Fundacji oraz prowadzi posiedzenia Rady Fundacji.
 5. Rada Fundacji jest organem opiniującym dla Zarządu Fundacji i Zgromadzenia Fundacji.
 6. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

a)                     powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,

b)                    zawieszanie i odwieszanie członków Zarządu Fundacji,

c)                     zatwierdzanie programów działania Fundacji,

d)                    zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd bądź podjętych z własnej inicjatywy,

e)                     zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji oraz udzielanie Zarządowi Fundacji absolutorium,

f)                     wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd Fundacji zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 10 000 złotych.

g)                    podejmowanie decyzji o wypłacie odszkodowania członkom Zarządu Fundacji z tytułu utraty zarobków oraz ich wynagradzania.

 1. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady Fundacji, Rada Fundacji uchwałą powołuje ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.
 2. Członkowie Rady Fundacji wykonują swoją funkcję społecznie.

 

§16

 1. Do udziału w Zgromadzeniu Fundatorów uprawnieni są wszyscy fundatorzy.
 2. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje swoje decyzję w formie uchwał.
 3. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.
 4. Zgromadzenie Fundatorów może w drodze uchwały podętej jednomyślnie, powołać do swego grona Fundatorów Honorowych, którzy wspomagają działalność Fundacji. W drodze odrębnej uchwały także podjętej jednomyślnie, Zgromadzenie Fundatorów może przyznać Fundatorowi Honorowemu prawo głosu na Zgromadzeniu Fundatorów i wszelkie pozostałe prawa członka Zgromadzenia Fundatorów wynikające ze statutu.
 5. Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów, który zwołuje Zgromadzenie Fundatorów z własnej inicjatywy lub na wniosek innych organów Fundacji oraz prowadzi posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów. Pierwsze Zgromadzenie Fundatorów może zwołać każdy poszczególny Fundator.
 6. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

h)                    powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,

i)                      zawieszanie i odwieszanie członków Rady Fundacji,

j)                      uchwalanie zmiany statutu Fundacji,

k)                    wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

l)                      zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd bądź podjętych z własnej inicjatywy,

m)                  wyrażanie zgody na połączenie z inna fundacją,

n)                    wyrażenie zgody na likwidację Fundacji,

 • o)                    wyrażanie zgody w przedmiocie członkostwa Fundacji w krajowych i zagranicznych organizacjach o zbliżonych celach działania, powoływania innych fundacji oraz uzyskania statusu członka wspierającego w stowarzyszeniach,
 1. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów, Zgromadzenie Fundatorów uchwałą powołuje ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.
 2. W przypadku, gdy w gronie Fundatorów pozostaje tylko jeden Fundator rozstrzygnięcia w sprawach zastrzeżonych w niniejszym statucie dla Zgromadzenia Fundatorów, podejmuje ten Fundator.

 

Rozdział V

Zmiana Statutu

§17

Zmiany Statutu, w tym zmiany celów Fundacji dokonuje Zgromadzenie Fundatorów z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§18

Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o zbliżonych celach działania, fundatorem w innych fundacjach oraz członkiem wspierającym w stowarzyszeniach.

 

§19

Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych każdorazowo przez zainteresowane strony.

 

§20

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których była ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Uchwała w sprawie likwidacji i podziału majątku Fundacji podejmowane są zwykła większością głosów.

 

§21

Na realizację celów wybranych przez Fundację Fundatorzy przeznaczają sumę 1.500,00 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych), która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji

Galeria

← → x × Previous Next

czytaj wiecej
O Nas

← → x × Previous Next

czytaj wiecej
Oferta

← → x × Previous Next

czytaj wiecej
Działalność

← → x × Previous Next

czytaj wiecej