Baza wiedzy

logo-aspira

„Możliwości przyłączenia mikroinstalacji po wejściu ustawy OZE”

Mikroinstalacja zgodnie z nową ustawą OZE jest to instalacja pochodząca z odnawialnych źródeł energii o mocy łącznej mniejszej niż 40 kW, która została przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu niższym niż 110 kV lub o osiągalnej mocy cieplnej na poziomie do 120 kW.

Odnawialne źródła energii (OZE) – „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energie promieniowania słonecznego, energię  aerotermalną, energię  geotermalną, energię  hydrotermalną, hydroenergie, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu  rolniczego oraz biopłynów;”

Od czasu kiedy będzie obowiązywała nowa ustawa nie będzie wymagana koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii w mikroinstalacjach. Wytwórca energii elektrycznej (będąca osobą fizyczną) z  mikroinstalacji  który wytwarza takową energię dla własnych potrzeb może sprzedać nadwyżki energii elektrycznej do dystrybutora sieci. Wytwórca energii jest zobowiązany do poinformowania operatora dystrybucyjnego o ilości wytwarzanej energii elektrycznej która ma być wprowadzona do systemu sieci dystrybucji elektroenergetycznej w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia kwartału. Wytwórca musi również informować o zmianach w mikroinstalacji i mocy elektrycznej w mikroinstalacji. Jest zobowiązany także do podania daty wytworzenia pierwszy raz energii elektrycznej która została wprowadzona do sieci dystrybucji.

Należy również nadmienić iż nasza instalacja musi być założona przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę która posiada stosowne uprawnienia.

Nowa ustawa OZE narzuca obowiązek przedsiębiorstwom elektrycznym przyłączenia naszej instalacji w pierwszej kolejności do sieci na zasadzie równoprawnego traktowania, pod warunkiem że zostały spełnione wszystkie warunki przyłączenia do sieci i odbioru. W przypadku odmowy przez zakład energetyczny przyłączenia do sieci naszej instalacji OZE z powodu technicznych, przedsiębiorstwo określa planowany termin przyłączenia. Opóźnienie te związane jest z konieczności przeprowadzenia modernizacji i/lub rozbudowy sieci elektroenergetycznej.

Nowa ustawa zapewnia sprzedaż nadwyżek energii z przydomowych mikroinstalacji powstałych po 1 stycznia 2016 po cenach gwarantowanych ustawowo wynoszące odpowiednio 0,75 zł/kWh dla instalacji do 3 kW włącznie oraz 0,65 zł/kWh dla mikroinstalacji 3-10 kWh. Sprzedaż tej energii będzie obowiązywała przez okres 15 lat  licząc od dnia wytworzenia pierwszy raz energii elektrycznej z mikroinstalacji.

W sprawach nieregulowanych przez nową ustawę stosuję się odpowiednio przepisy z ustawy o Prawu Energetycznym a także o swobodzie działalności gospodarczej.

Przy realizacji inwestycji OZE należy również przestrzegać zapisu ustawy „Prawo budowlane”.

 

Artykuł sporządzono na podstawie Ustawy „o odnawialnych źródłach energii” uchwalona na pos. nr 87 dnia 20-02-2015 numer druku 2604.

 

Autor:

Damian Kołodziejski

Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.